Schadevergoeding na verjaring in de praktijk: Wat kan er worden gevorderd?

Geschreven door Eline van Breugel
7 april 2021

In mijn eerdere artikel heb ik toegelicht door wie en van wie succesvol schadevergoeding kan worden gevorderd na eigendomsverlies door verjaring. De Hoge Raad oordeelde namelijk in het arrest Gemeente Heusden/Verweerders dat het bewust inpikken van andermans grond een onrechtmatige daad kan zijn, die kan leiden tot een schadevergoedingsplicht. In dit artikel zal ik dieper ingaan op de vragen welke vormen van schadevergoeding kunnen worden gevorderd en hoe.

Teruglevering van de verloren grond

De Hoge Raad oordeelde in 2017 dat een voor de hand liggende vorm van schadevergoeding het teruggeven van de ingepikte grond is. Op deze manier wordt de door de landjepikker veroorzaakte schade namelijk direct ongedaan gemaakt: de landjepikker geeft de ingepikte grond weer terug aan de oorspronkelijke eigenaar. Dit wordt ook wel schadevergoeding in natura genoemd.

Uit de wet volgt dat schadevergoeding in beginsel wordt voldaan in geld (artikel 6:103 BW). Iemand die schadevergoeding in natura wenst, moet dus zelf onderbouwen waarom hij deze uitzondering verkiest boven vergoeding van de schade in geld.

Zo wees de Rechtbank Rotterdam de schadevergoedingsvordering in natura van de gemeente af, omdat de gemeente onvoldoende had onderbouwd waarom zij de verloren grondstrook na twintig jaar ineens terug wilde. Hierdoor wees de rechter enkel de schadevergoeding in geld toe en kon de gemeente geen aanspraak meer maken op de verloren grond. In de praktijk wordt een vordering tot vergoeding in natura vaker niet dan wel toegewezen.

Schadevergoeding in geld na verjaring

Iemand die grond is verloren door bevrijdende verjaring, kan dus ook ‘gewoon’ schadevergoeding in geld vorderen. De hoogte van het bedrag van de schadevergoeding zal in beginsel de waarde zijn van de verloren grond.

In sommige gevallen is het slechts mogelijk om schadevergoeding in geld te vorderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de oorspronkelijke bestolene zijn perceel inmiddels heeft verkocht. Vergoeding van de schade in natura is dan niet meer passend, maar schadevergoeding in geld is nog wel mogelijk. De koper kan in principe geen schadevergoeding vorderen, omdat hij niet degene is die schade heeft geleden. In mijn vorige artikel ga ik verder in op de vraag wie met succes schadevergoeding kan vorderen.

Benut beide mogelijkheden

In de meeste gevallen is het verstandig om op twee paarden te wedden. Mocht de schadevergoedingsvordering in natura afgewezen worden, dan bestaat in ieder geval nog de kans dat de schade in geld wordt vergoed. Een rechter kent namelijk alleen schadevergoeding toe voor zover dit is gevorderd. Dit betekent dat géén schadevergoeding in geld toegekend wordt als dit niet is gevorderd, ondanks dat dit wettelijk de hoofdregel vormt.

Advies

Degene die schadevergoeding in natura of in geld vordert, moet zelf aangeven wat de omvang van de schadevergoeding is die hij wenst. Zo zal voor schadevergoeding in natura aangeduid moeten worden welk gedeelte grond (in oppervlakten) gevorderd wordt en waarom hij dat wenst. Het is dan aan de rechter om te oordelen of het belang bij een teruglevering voldoende is. Als dat niet het geval is dan kan een bedrag worden gevorderd, dat zelf wordt gespecificeerd of dat door de rechtbank wordt bepaald.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact