Stuiting verjaring door een Whatsapp of sms-bericht

Geschreven door Wiert Leistra
18 oktober 2020

Whatsapp- en sms-berichten nemen tegenwoordig vaak de plek in van e-mail of post. Dat betekent dat deze berichten ook steeds vaker een rol spelen in juridische geschillen. Ook bij verjaring van vorderingen met betrekking tot grond is dat het geval. Jurisprudentie moet duidelijkheid geven omtrent de vraag of verjaring kan worden gestuit door het versturen van een Whatsapp- of sms-bericht. Daarover meer in dit artikel. Over de specifieke eisen aan stuiting van verjaringstermijnen bij onroerende zaken leest u elders op deze site meer.

Stuiting

Door stuiting wordt een lopende verjaringstermijn doorbroken. Op grond van artikel 3:317 lid 1 BW kan de verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis onder meer worden gestuit door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. In een arrest van 24 november 2006 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze schriftelijke mededeling moet worden begrepen in het licht van de strekking van de stuitingshandeling van deze aard. Dit komt er volgens de parlementaire geschiedenis op neer dat de schriftelijke mededeling naar haar inhoud en strekking een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar moet zijn. De schuldenaar moet ook na het verstrijken van de verjaringstermijn, er rekening mee houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, zodat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog door de schuldeiser ingestelde vordering behoorlijk kan verhalen.

Schriftelijk

Om te bepalen of de schriftelijke mededeling aan de in artikel 3:317 lid 1 BW gestelde eisen voldoet, dient niet alleen naar de inhoud formulering daarvan te worden gekeken maar ook naar de context waarin de mededeling wordt gedaan. Ook dienen de overige omstandigheden van het geval in acht te worden genomen. Daarbij kan onder omstandigheden mede betekenis toekomen aan de verdere correspondentie tussen partijen en kunnen ook de omstandigheden die na de schriftelijke mededeling hebben plaatsgevonden, mede bepalend zijn.

In een uitspraak van 31 oktober 2018 van de kantonrechter te Roermond, is bepaald dat een mededeling werking heeft indien vaststaat dat deze mededeling de geadresseerde heeft bereikt. Wanneer dit niet vaststaat, kan ook geen werking van de mededeling worden toegekend en heeft het sms-bericht niet het beoogde rechtsgevolg. Met het enkel versturen van een sms-bericht (of Whatsapp-bericht), waarvan niet vaststaat dat de mededeling de geadresseerde ook daadwerkelijk heeft bereikt, kan de verjaring dus niet worden gestuit.

Whatsapp

De kantonrechter in Amsterdam oordeelde in zijn uitspraak van 10 juni 2015 dat het in geding zijnde Whatsapp-bericht voldeed aan het schriftelijkheidsvereiste nu op het Whatsapp-bericht was gereageerd. Door middel van de reactie op het Whatsapp-bericht kan ervan worden uitgegaan dat het Whatsapp-bericht de geadresseerde heeft bereikt en hiermee werd volgens de kantonrechter aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:668 BW voldaan. Wanneer de schuldeiser via een Whatsapp- of sms-bericht aan de schuldenaar laat weten dat hij zijn recht op nakoming ondubbelzinnig voorbehoudt, en de schuldenaar hierop reageert, staat het vast dat de mededeling de schuldenaar heeft bereikt. Nu artikel 7:668 BW en artikel 3:317 BW beide de eis van een schriftelijke mededeling stellen, kan door middel van analoge toepassing worden beredeneerd dat ook in dit geval aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan.

Koopovereenkomst

De voorzieningenrechter te Limburg oordeelde in zijn uitspraak van 19 april 2018 dat het in geding zijnde Whatsapp-bericht niet aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 lid 1 BW jo. artikel 156 lid 1 Rv voldeed. Verweerder had via een Whatsapp-bericht aan eiser laten weten dat hij de koopovereenkomst had ondertekend. Uiteindelijk bleek de koopovereenkomst niet ondertekend te zijn en vorderde eiser dat het Whatsapp-bericht kon worden aangemerkt als ondertekening van de koopovereenkomst. Echter is de context in dit geval afwijkend ten aanzien van het eerder besprokene. Een mededeling via een Whatsapp-bericht kan niet gelijk worden gesteld met ondertekening van een koopovereenkomst.

Conclusie

Verjaring kan worden gestuit door middel van een Whatsapp- of sms-bericht indien vaststaat dat de mededeling de geadresseerde heeft bereikt. Ook moet dan zijn voldaan aan de overige eisen bij stuiting van een verjaringstermijn inzake dergelijke vordering. Of kan worden aangenomen dat de mededeling de geadresseerde heeft bereikt is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Indien door de geadresseerde wordt gereageerd op het Whatsapp- of sms-bericht, moet worden aangenomen dat de mededeling de geadresseerde heeft bereikt. Hierdoor wordt aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 3:317 BW voldaan wat tot gevolg heeft dat de verjaring is gestuit.  De vraag is nu welk gevolg mag worden verbonden aan het bekende blauwe vinkje in Whatsapp? Hiermee is vanuit de technische kant van de app bevestigd dat het bericht geopend is, maar de vraag resteert of de ontvanger het bericht dan ook daadwerkelijk bewust heeft gelezen, hetgeen essentieel blijft.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact