Stuiting verjaring door een Whatsapp of sms-bericht

Geschreven door Wiert Leistra
18 oktober 2022

Whatsapp- en sms-berichten nemen tegenwoordig vaak de plek in van e-mail of post. Dat betekent dat deze berichten ook steeds vaker een rol spelen in juridische geschillen. Ook bij verjaring is dat het geval. Kan je een verjaringstermijn stuiten met het versturen van een Whatsapp- of sms-bericht? Daarover meer in dit artikel. Over de specifieke eisen aan stuiting van verjaringstermijnen bij onroerende zaken leest u elders op deze site meer. Een voorbeeld stuitingsbrief vindt u hier

Stuiting

Stuiting doorbreekt een lopende verjaringstermijn. Op grond van artikel 3:317 lid 1 BW kan de verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis onder meer worden gestuit door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. In een arrest van 24 november 2006 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze schriftelijke mededeling moet worden begrepen in het licht van de strekking van de stuitingshandeling van deze aard. Dit komt er volgens de wetsgeschiedenis op neer dat de schriftelijke mededeling een voldoende duidelijke waarschuwing moet zijn.

Daadwerkelijk bereikt

Uit de rechtspraak volgt dat een mededeling pas werking heeft als vaststaat dat deze mededeling de geadresseerde heeft bereikt. Met het versturen van een sms-bericht (of Whatsapp-bericht) staat dit in principe nog niet vast. De verjaring is dan niet gestuit. Wanneer dan wel? 

Whatsapp

De kantonrechter in Amsterdam oordeelde in zijn uitspraak van 10 juni 2015 dat een Whatsapp-bericht voldeed aan het schriftelijkheidsvereiste. In dat geval was namelijk op het bericht gereageerd. Door middel van de reactie op het Whatsapp-bericht kon de rechter aannemen dat het bericht was aangekomen. Aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:668 BW was voldaan. 

Conclusie

Verjaring stuiten door middel van een Whatsapp- of sms-bericht is mogelijk als vaststaat dat de mededeling de geadresseerde heeft bereikt. Ook moet zijn voldaan aan de overige eisen bij stuiting van een verjaringstermijn. Als de geadresseerde reageert op het Whatsapp- of sms-bericht, kan een rechter aannemen dat het bericht is bereikt. In dat geval is voldaan aan artikel 3:317 lid 1 BW. De vraag is nu welk gevolg mag worden verbonden aan het bekende blauwe vinkje in Whatsapp? Hiermee is vanuit de technische kant van de app bevestigd dat het bericht geopend is, maar de vraag resteert of de ontvanger het bericht dan ook daadwerkelijk bewust heeft gelezen. Een aangetekende brief biedt daarom meer zekerheid.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact