Vereniging van eigenaren (VvE) doet een beroep op verjaring eigendom

Geschreven door Thijs Liebregts
27 januari 2020

Verjaring bij bezit kan een rol spelen wanneer een (rechts)persoon grond of opstallen gebruikt die niet zijn eigendom zijn. Bij een VvE kan dit bijvoorbeeld wanneer gemeenschappelijk eigendom exclusief door een (rechts)persoon wordt gebruikt. De rechtbank Den Haag heeft een uitspraak gedaan waaruit deze mogelijkheid blijkt. Een VvE kan echter ook zelf een beroep op verjaring doen. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde recent over een vordering van een VvE in Wassenaar.

VvE als eigenaar van grond en onroerende zaken

Een Vereniging van Eigenaren is een rechtspersoon (volgens artikel 5:124 lid 1 BW). Dit houdt in dat zij als handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer kan optreden. Met andere woorden: een VvE kan contracten aangaan, verplichtingen op zich nemen en optreden in juridische procedures. Een VvE is doorgaans ook eigenaar van woningcomplexen, waarbij de leden van de vereniging ieder voor een deel eigenaar zijn. Bij 20 gelijkwaardige appartementen zijn zij ieder voor 1/20 deel eigenaar.

Verjaring en VvE

Eigendom van onroerend goed betekent dat een VvE ook partij kan zijn bij een beroep op verjaring. Dat deed zich recent voor in Wassenaar. Een VvE maakte aanspraak op een strook grond die sinds 1923 onderdeel zou zijn van het terrein dat aan haar toebehoorde. In 1975 werd grond gesplitst en werden de appartementen gerealiseerd die nu onderdeel zijn van de VvE. Als bezitshandelingen voerde zij aan dat de strook grond optisch een geheel vormt met het overige eigendom, er deels een toegangspoort op staat, er onder andere parkeerplaatsen, verharding en verlichting op de strook zijn gerealiseerd en nog enkele andere argumenten.

Geen bezit want geen duidelijke wijziging bestaand gebruik

De argumenten van de Vereniging van Eigenaren lijken steekhoudend maar worden niet gehonoreerd. Daarbij wordt een korte maar heldere onderbouwing gegeven. De genoemde bezitshandelingen pasten volgens het hof precies in het gebruik zoals alle jaren voor aanwezigheid en gebruik door de VvE al plaatsvond. Er was al een afsluitingspoort aanwezig en optisch is er verder ook weinig veranderd. Het hof overweegt:

“De gestelde bezitshandelingen pasten immers evenzeer in de reeds jarenlange feitelijke situatie”

Daaraan wordt nog toegevoegd dat de eigenaar nog altijd moet worden verondersteld de bezitter te zijn nu door hem een opstalrecht aan Nuon is verleend van een transformatorhuisje op de strook.

Conclusie

Het Gerechtshof Den Haag dwarsboomt hier een beroep op verjaring door een VvE. Op zich is verjaring ten gunste van de VvE mogelijk maar inhoudelijk is daarvan hier geen sprake. Daarbij is opmerkelijk de duidelijke overweging dat er geen verandering van het gebruik heeft plaatsgevonden en het dus voor de eigenaar ook niet duidelijk was dat iemand meende eigenaar te zijn van zijn grond. Onder die omstandigheden is er geen sprake van bezit en dus ook niet van verjaring.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact