Aanwijzing grens door kadaster niet aangepast na afwijking oppervlakte in akte

Geschreven door Wiert Leistra
12 mei 2020

Na verkoop van grond vindt vaak een uitmeting plaats door het kadaster. Deze uitmeting vormt de basis voor de nieuwe kadastrale inschrijving van grond. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een nieuw kadastraal perceel moet worden gecreëerd, door deze af te splitsen van een bestaand kadastraal perceel. Nadat is gebleken dat een overgedragen strook grond kleiner was dan de overeengekomen afmetingen ontstond in de gemeente Haren een geschil tussen koper en verkoper. De ontevreden koper vorderde aanpassing van de grenzen of schadevergoeding bij het kadaster. Als onderbouwing stelde hij dat de bewaarder van het kadaster zijn werk niet goed zou hebben gedaan. Afgelopen week oordeelde de Raad van State over deze vordering.

Kadaster

Het kadaster houdt bij welke gronden eigendom zijn van wie, volgens de openbare registers. De openbare registers omvatten de notariële akten die vereist zijn om een onroerende zaak over te dragen. In deze zaak verkocht partij A grond aan partij B, waarbij in de leveringsakte werd opgenomen dat de te leveren stroken grond tezamen ongeveer 1 ha groot waren. Na het sluiten van de overeenkomst heeft het kadaster ter plaatse de percelen uitgemeten en vastgelegd. Dat heeft geresulteerd in het afsplitsen van percelen met een grootte van 91 are. Er is dus ergens 9 are “verdwenen”.

Inmeting

Bij de inmeting konden koper en verkoper aanwezig zijn. In dit geval was koper aanwezig namens zowel zichzelf als namen verkoper. Verkoper waren namelijk zijn ouders. Bij de inmeting heeft hij aangegeven waar de grenzen moesten komen te liggen. Deze grenzen zijn vervolgens door het kadaster vastgelegd. Dit is vastgelegd in het “relaas van bevindingen”, wat de benaming is van het verslag dat door het kadaster van de inmeting is gemaakt.

Herstellen van fouten kadaster

Koper vordert nu correctie van de erfgrenzen op basis van leveringsakte zodat hij alsnog een perceel van 1 ha zal krijgen. Als dat niet mogelijk is vordert hij een schadevergoeding van het kadaster omdat zij hun werk niet goed zouden hebben gedaan. Op grond van artikel 7t van de Kadasterwet is het mogelijk om onjuistheden in de basisregistratie op verzoek te herstellen.

Omvang van perceel in akte

De koper dient bezwaar in bij het kadaster, maar dat wordt afgewezen. Vervolgens stelt hij een beroep in dat ook wordt afgewezen. Vervolgens wordt in hoger beroep geoordeeld door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De afdeling oordeelt dat de aanduiding van 1 ha in de akte slechts een indicatie is van hetgeen wordt verkocht. Het verkochte hoeft daar niet exact mee overeen te komen. Dit volgt uit artikel 7:17 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het is daarbij aan partijen om ervoor te zorgen dat bij de inmeting de juiste grenzen worden aangegeven. Zodoende wordt daadwerkelijk vastgelegd wat partijen beogen. Dat er hier in de ogen van koper iets fout is gegaan is dan ook zijn schuld.

Advies

Verkoop en levering van grond vraagt om een zorgvuldige uitvoering. Pas als de landmeters van het kadaster langs zijn gekomen is het vaak duidelijk wat de exacte afmetingen zijn van een verkochte strook grond. Als daar een onverwacht resultaat uit volgt kunnen partijen mogelijk nog met elkaar of het kadaster in gesprek gaan om eventuele over of ondermaat te corrigeren, door de grenzen of de koopprijs aan te passen. Nadat de meting is verwerkt zal niet lichtzinnig een aanpassing meer plaatsvinden.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact